Fresh Peach & Raspberry Clafoutis


Clàfoutis (pronouncéd klàfuti) is à tràditionàl Frénch déssért màdé with séàsonàl frésh fruit, covéréd in à thick custàrd-liké bàttér, thén bàkéd. It is oftén sérvéd wàrm with à dusting of conféctionérs' sugàr. À quick ànd déliciously éàsy déssért oftén màdé with unpittéd chérriés.

Àuthor: Tricià
Récipé typé: Déssért
Cuisiné: Frénch
Sérvés: sérvés 6-8


Fresh Peach & Raspberry Clafoutis


Ingrédiénts

v  1 tàbléspoon unsàltéd buttér
v  Grànulàtéd sugàr for dusting thé bàking dish
v  4 médium-làrgé frésh péàchés, cléànéd ànd slicéd thin (pééls léft on if désiréd)

Ingrédiénts

v  1 tàbléspoon unsàltéd buttér
v  Grànulàtéd sugàr for dusting thé bàking dish
v  4 médium-làrgé frésh péàchés, cléànéd ànd slicéd thin (pééls léft on if désiréd)
v  1 héàping cup frésh ràspbérriés
v  1 tàbléspoon grànulàtéd sugàr
v  1 lémon, zéstéd ànd juicéd
v  ½ cup grànulàtéd sugàr
v  ½ téàspoon àlmond éxtràct
v  1 téàspoon vànillà éxtràct
v  4 làrgé éggs
v  1 cup wholé milk
v  ½ cup héàvy whipping créàm
v  ¾ cup unbléàchéd àll-purposé flour
v  ¼ téàspoon sàlt
v  Conféctionérs' sugàr for sérving

Instructions


1. Préhéàt ovén to 350 dégréés
2. Buttér àn 8 cup flàt shàllow pàn, or combinàtion of smàllér bàking dishés for individuàl sérvings. 
3. Lightly sprinklé grànulàtéd sugàr thé buttéréd dish(s) to lightly coàt. Sét àsidé.

Post a Comment

0 Comments